Bölüm Politikaları

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

 • Yönetim ve gelişim faaliyetleri üniversitemizin belirlediği kalite politikaları doğrultusunda yürütülür.
 • Yönetim ve gelişim faaliyetleri ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun olarak planlanır ve uygulanır.
 • Yönetimde güvence sisteminin kurulumu ve şeffaflık esaslarını sağlamak için bölüm yönetimine ilişkin bilgiler öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle paylaşılır.
 • Düzenli olarak bölüm toplantıları yapılır.
 • Görev tanımları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKASI

 • Öğretim programları küresel eğitim politikalarına yönelik ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanır ve güncellenir.
 • Öğrencilerimizi matematik eğitimi alanlarına özgü yeterli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip şekilde mezun etmek esastır.
 • Tecrübe ve birikime sahip bir akademik kadro ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülür.
 • Matematik eğitimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilir ve uygulamalı derslerin gerekli teknolojik donanım ile birlikte yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılır.
 • Eğitim öğretim süreçlerinde öğrencilerin beklentileri ile matematik eğitimi alanındaki ihtiyaçlar birlikte gözetilir.
 • Eğitim kalitesi itibariyle yurt içinde öncelikle tercih edilen bir bölüm olabilmek amaçtır.
 • Üniversitenin, fakültenin ve bölümün misyon ve vizyonunu destekleyen araştırma ve uygulamalar teşvik edilir.
 • Eğitim öğretim faaliyetlerini farklı disiplinlerle iş birliğini önceleyen bir anlayışla yürütmek esastır.
 • Öğretim programı öğrencilerimizin farklı yönlerden gelişimini sağlayacak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bütünleştirilir.
 • Matematik eğitimi alan uygulamaları bilgisini, meslek bilgisini ve genel kültür becerilerini de arttıracak farklı derslerin sunulduğu modüler bir öğretim programı uygulanır.
 • Matematik eğitimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek, derslerin içeriği uluslararası standartlarda kabul görecek şekilde çalışmalar yürütülür.

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKASI

 • Uluslararası ve ulusal bilimsel araştırma ve yayın etiği esasları çerçevesinde araştırmalar yapılır.
 • Öğretim üyelerimiz, araştırma görevlilerimiz ve öğrencilerimiz bölümümüz matematik eğitimi alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapmaya teşvik edilir.
 • Araştırmalarını nitelikli yayınlara dönüştürülmesi amaçlanır.
 • Eğitim öğretim faaliyetlerinin öğrencilerin araştırmacı kimliklerini geliştirecek şekilde yapılması amaçlanır.
 • Üniversite bünyesinde ve farklı ulusal/uluslararası üniversitelerde bulunan araştırmacılarla çalışmalar yürütülmesi teşvik edilir.

  

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • Öğretim programı tasarlanırken toplumun ihtiyaçları ve matematik eğitimi alanına sunulacak katkılar göz önünde bulundurulur.
 • Toplumun matematik okuryazarlığına katkı sağlayacak faaliyetler planlanır ve yürütülür.
 • Hayat boyu öğrenmeyi teşvik edecek topluma hizmet faaliyetleri desteklenir.
 • Öğrencilerimizin ve akademik personelimizin topluma hizmet kapsamındaki faaliyetlere katılımları teşvik edilir ve topluma hizmet faaliyetleri desteklenir.
 • Dış paydaş katılımıyla oluşturulan toplumsal hizmet politikaları çerçevesinde, dış paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenerek matematik öğretmenliği mesleğine ilişkin bilgiler paylaşılır.

 

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

 • Uluslararası meslek dernekleri ve kuruluşlarla bağ kurulur.
 • Öğretim üyeleri uluslararası projelerde yer almaya ve nitelikli uluslararası dergilerde yayın yapmaya teşvik edilir.
 • Uluslararası yayın kriterleri takip edilerek öğretim üyelerine ve öğrencilere bilgilendirme yapılır.
 • Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun araştırma geliştirme stratejilerini belirlemek esastır.