Program Yeterlilikleri

  1. Matematik eğitiminde farklı etkinlik ve materyal tasarımları yapar.
  2. Matematik öğretim programındaki kazanımlara, öğrencilerin gelişim özelliklerine ve öğrenme biçimlerine uygun, üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur.
  3. Matematik eğitimi alanındaki ulusal ve uluslararası akademik gelişmeleri takip eder.
  4. Öğrenciler, meslektaşlar, yöneticiler, uzmanlar ve aileler ile etkili iletişim kurar, iş birliği içinde çalışır; matematik dersi öğretim sürecinde bilişim teknolojilerini ve diğer kaynakları çeşitlendirerek kullanır.
  5. Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
  6. Toplumsal, mesleki, bilimsel ve etik değerlere uygun olarak matematik eğitimi faaliyetleri gerçekleştirir; çevre bilinci gelişmiş milli ve ahlaki değerlere sahip öğrencilerin yetiştirilmesinde sorumlu davranır.
  7. Türk Milli Eğitim sisteminin genel yapısı, okulların işleyişi, okuldaki idari ve matematik dersi ile ilgili görevler hakkında bilgi sahibi olur.
  8. Matematiğin bir düşünme biçimi olmasının ve farklı alanlarda uygulamalarının farkında olup, öğrencilerinin matematiğe karşı özgüvenlerinin ve tutumlarının gelişimine katkı sağlar ve her öğrencinin matematik dersini öğreneceğine inanır.
  9. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve sosyal gelişimlerini izleyici ölçme ve değerlendirme araçlarını, yöntemlerini bilir ve uygun dönütleri sağlar.
  10. Alanı ile ilgili uluslararası kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.